Ghorer Khabar

Location: Uttara 12

Average Rating : 5.00

Total Food Items : 43

Shahi Firni

৳ 600

Location : Uttara 12

Cooking time : 6 hours | MOQ : 1

Ghorer Khabar

Plain Pulau

৳ 300

Location : Uttara 12

Cooking time : 6 hours | MOQ : 4

Ghorer Khabar

Golab Jamun

৳ 35

Location : Uttara 12

Cooking time : 3 hours | MOQ : 15

Ghorer Khabar

Location : Uttara 12

Cooking time : 24 hours | MOQ : 1

Ghorer Khabar

Location : Uttara 12

Cooking time : 24 hours | MOQ : 4

Ghorer Khabar

Chicken Salad

৳ 500

Location : Uttara 12

Cooking time : 6 hours | MOQ : 1

Ghorer Khabar

Chicken Roast

৳ 200

Location : Uttara 12

Cooking time : 24 hours | MOQ : 4

Ghorer Khabar

Location : Uttara 12

Cooking time : 24 hours | MOQ : 1

Ghorer Khabar

Chicken Korma

৳ 850

Location : Uttara 12

Cooking time : 3 hours | MOQ : 1

Ghorer Khabar

Location : Uttara 12

Cooking time : 24 hours | MOQ : 4

Ghorer Khabar

Location : Uttara 12

Cooking time : 24 hours | MOQ : 4

Ghorer Khabar

Location : Uttara 12

Cooking time : 24 hours | MOQ : 4

Ghorer Khabar